Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน

11,857,454 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

ครู บุคลากรทางการศึกษา

398,391 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

บุคลากรในสังกัด

15,996 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

สถานศึกษา

47,117 แห่ง

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

ผู้สำเร็จการศึกษา

733,327 คน

information