Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียน

11,857,454 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

ครู บุคลากรทางการศึกษา

398,391 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

บุคลากรในสังกัด

15,996 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

สถานศึกษา

47,117 แห่ง

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

ผู้สำเร็จการศึกษา

733,327 คน

information

ประกาศ/กิจกรรม

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยรวมกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเดิมเคยจำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภทหรือพื้นที่การศึกษา ทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่ กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เอกสารอ้างอิง : เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน…

สถิติการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเอง (ครูและบุคลากรใน ศธ.)

1) สพฐ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 370,708 คน บุคลากรใน ศธ. จำนวน 14,128 คน

2) สช. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 234 คน บุคลากรใน ศธ. จำนวน 22 คน