Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

0 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

0 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

0 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

0 คน

information

Education ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน

0 คน

information

ประกาศ/กิจกรรม

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยรวมกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเดิมเคยจำกัดไว้ให้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดระดับ ประเภทหรือพื้นที่การศึกษา ทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการออกหลักฐานทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่ กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เอกสารอ้างอิง : เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน…