เรียน ครูและบุคลากร ศธ.

เนื่องจากระบบ edc มีการปิดเพื่อแก้ไขระบบไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ขณะนี้ยังพบปัญหาการใช้งานอยู่มาก เนื่องจากระบบเครื่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณผู้ใช้งาน จึงทำให้ทุกท่านไม่สะดวกในการเข้ามาใช้งาน ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวง จึงจะขออนุญาตปรับปรุงระบบ edc อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องแม่ข่ายและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร๋จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมู,การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, N-NET กับกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10:15 น. – 12:00 น.ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประชุมหารือเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับกระศึกษาธิการ

การประชุมหารือเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับกระศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการเชื่อมต่อข้อมูลดังนี้
สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้สำหรับกระบวนการการกู้ยืมและการอนุมัติให้กู้ยืม ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System : LOS) ของโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13:15 น. – 14:30 น. ณ ห้องประชุม 5B สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1 2