หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย – นพ.ธีระ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์​ ยอด​เพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ​ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง เมื่อวันศุกร์ ที่​ 1 กุมภาพันธ์​ 2562โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

โรงเรียนบ้านรวมมิตร ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เมื่อปี 2557 เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ด้วยแนวคิดโครงการบ้านบัณฑิตน้อยของประเทศเยอรมนี เน้นพัฒนา​ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนา​ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนโรงเรียนผ่านการประเมิน และสามารถจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปจนถึงปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช​วิทยาลัย เชียงราย  เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง​ และมีการขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปยังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา​ ด้วยการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในระดับประถมศึกษา ​เข้ากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้วิทยาศาสตร์​เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-on เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์​และวิศวกร​ที่มีคุณภาพ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการ​จังหวัด​เชียงราย, นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต 36, นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, นายเมธ ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, นายเทิดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษา​ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการดำเนินงาน

อ้างอิง: http://www.moe.go.th/websm/2019/1/055.html