ที่มาของศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม คือ นโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางการดำเนินงาน (จุดเน้นเชิงนโยบาย) โดยจุดเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน คือ

1) ด้านความมั่นคง

2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ เช่น การพัฒนาระบบช่วยเหลือกลาง การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา คือ การบูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น การบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจำตัวประชาชน การพัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน และบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของการกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยการประสาน รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากทุกหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ หรือกระทรวงมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากการดำเนินการในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการยังพบปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขประกอบด้วย ดังนี้

1.1 ระบบฐานข้อมูลกลางของ ศธ. และขององค์กรหลัก/หน่วยงานเป็นแบบ Off-Line ทำให้มีข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกัน การจัดส่งข้อมูลระหว่างกันมีความล่าช้า และมีข้อผิดพลาดมาก
1.2 ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกันเมื่อนำข้อมูลของแต่ละองค์กรหลัก/หน่วยงานมารวบรวมให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
1.3 ข้อมูลที่จัดส่งมีความล่าช้าเนื่องจากองค์กรหลัก/หน่วยงานต้องรอจนได้ข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงจะจัดส่งให้กระทรวง ศธ.
1.4 รูปแบบของข้อมูลขององค์กรหลัก/หน่วยงานไม่เป็นไปข้อกำหนดทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง) ต้องใช้เวลามากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากลางของกระทรวงมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศภายในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างแท้จริง