หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

ศปบ.จชต.มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พล.ต.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษา โต๊ะครู ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของ ศปบ.จชต. เข้าร่วมจำนวน 335 คน

นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการใช้หลักสูตรเดียวกันในสถาบันศึกษาปอเนาะทุกแห่ง และเพื่อให้หน่วยงานการศึกษา สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และดูแลการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะฯ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะอย่างเป็นระบบ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายและอภิปรายเรื่องแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561 ที่ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ศปบ.จชต. ยังได้มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ที่พร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 135 แห่ง และมอบเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 487 แห่ง