หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

หารือโครงสร้างภารกิจใหม่ของ สกศ.

ที่ประชุมได้หารือ เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งจะเปลี่ยนผ่านสู่ “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ” ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … โดยจะมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ควรจัดลำดับความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ, การมีสำนักความร่วมมือ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สื่อสารและรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ควรมีความเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ สกศ.ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงสร้างภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ราย คือ

1) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ แทนนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด
2) ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนรองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

รับทราบผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ปี 2562

ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 คือ

1) พล.อ.พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
2) ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ในคณะกรรมการสภาการศึกษา