หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เร่งขับเคลื่อนภารกิจรองรับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดใหม่

เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เร่งขับเคลื่อนภารกิจรองรับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดใหม่

วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) คณะผู้อำนวยการสำนัก และข้าราชการในสังกัดร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.