หน้าหลักทุนการศึกษา

OEG แจกทุนเรียนดี แลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ สำหรับน้องๆ มัธยม มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

“การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ” คงเป็นหนึ่งในความฝันที่น้องๆ ส่วนใหญ่อยากทำให้สำเร็จ เพราะนอกจากเรื่องภาษาที่จะพัฒนาขึ้นแล้ว หลายคนยังได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตนอกคอมฟอร์ตโซนเพิ่มขึ้นด้วย

OEG คือหนึ่งในเอเจนซี่ที่ให้คำปรึกษาและช่วยดูแลให้น้องๆ ไปเรียนแลกเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นและสะดวก ซึ่งโอกาสพิเศษสำหรับการรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีนี้คือ ทาง OEG มีทุนมาแจกมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท!!

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน:

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ที่สนใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองในต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงได้เป็นทูตเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

ช่วงเวลาเดินทาง :ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทุนการศึกษา OEG:

สำหรับนักเรียนเรียนดี ผู้สมัครโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา

– มูลค่า 428,000 บาท จำนวน 1 ทุน

– มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 ทุน

– มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 4 ทุน

รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขของนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนดี:

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป โดยแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีปัจจุบัน และ 2 ปีย้อนหลัง

– สอบผ่านเกณฑ์ข้อเขียน 47 คะแนนขึ้นไป ในการสอบรอบวันที่ 22 มิถุนายน 2562

– ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารอบทุนจากค่ายประเมินทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง (ExCITE Camp)

– มีทักษะทางภาษาดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

– มีทักษะทางสังคม เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เข้าร่วมกิจกรรม และมีความยืดหยุ่น

– มีภาวะผู้นำ มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้

ขั้นตอนการคัดเลือกทุน:

– นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ สอบข้อเขียนและเข้าค่ายประเมินทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง (ExCITE Camp) ตามขั้นตอนปกติ

– เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ หลังค่ายประเมินทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง (ExCITE Camp)

– สัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนทุน และประกาศผล ไม่เกินเดือนกันยายน 2562 (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่