หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

สถิติการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเอง บุคลากรในสังกัด ศธ. แยกตามหน่วยงาน
(ยกเว้น กศน. สพฐ. สช. สอศ.)