วัตถุประสงค์ของศูนย์กลางข้อมูลการศึกษา

2.1 เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด

2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรหลัก โดยระบบฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบ Near Real Time

2.3 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถิติทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด