1. มากที่สุด = 5
  2. มาก = 4
  3. ปานกลาง = 3
  4. น้อย = 2
  5. น้อยมาก = 1
แบบสอบถามทางการศึกษา