หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

สถิติการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเอง (ครูและบุคลากรใน ศธ.)

ลำดับ หน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) จำนวนบุคลากรใน ศธ. (คน)
1 สพฐ. 249,300 9,280
2 สช. 173 35
3 กศน. 6,245 1,041
4 สอศ. 8,928 190