หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

สถิติการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเอง (ครูและบุคลากรใน ศธ.)

ลำดับ หน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) จำนวนบุคลากรใน ศธ. (คน)