หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

สถิติการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติตนเอง (ครูและบุคลากรใน ศธ.)

ลำดับ หน่วยงานต้นสังกัด จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) จำนวนบุคลากรใน ศธ. (คน)
1 สพฐ. 370,708 14,128
2 สช. 234 22
3 กศน. 7,966 1,565
4 สอศ. 19,114 281