หน้าหลักทุนการศึกษา

สมัครเลย! ทุนป.เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University:NTU) ประเทศสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนทุน

ทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามเอกสารแนบท้าย 2
1.2. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
– กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 1 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย 1 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E หรือ F = 0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
2. ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.2 จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย 1 หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้
3. ได้คะแนนผลการทดสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า 1200/3.5 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผลการสอบ GRE มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
4. ได้คะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน (Paper-based) หรือ 88 คะแนน (Internet-based) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผลทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
5. ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในครั้งนี้
6. ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฎิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้ว นับถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
7. ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนอื่นๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
8. ผู้สมัครสอบที่เป็นราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด หากไม่มีหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
9. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

อ้างอิง: https://www.dek-d.com/studyabroad/51999/