เรียน ครูและบุคลากร ศธ.

เนื่องจากระบบ edc มีการปิดเพื่อแก้ไขระบบไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ขณะนี้ยังพบปัญหาการใช้งานอยู่มาก เนื่องจากระบบเครื่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณผู้ใช้งาน จึงทำให้ทุกท่านไม่สะดวกในการเข้ามาใช้งาน ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวง จึงจะขออนุญาตปรับปรุงระบบ edc อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องแม่ข่ายและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร๋จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ นายวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมู,การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, N-NET กับกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 10:15 น. – 12:00 น.ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประชุมหารือเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับกระศึกษาธิการ

การประชุมหารือเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับกระศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการเชื่อมต่อข้อมูลดังนี้
สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้สำหรับกระบวนการการกู้ยืมและการอนุมัติให้กู้ยืม ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System : LOS) ของโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13:15 น. – 14:30 น. ณ ห้องประชุม 5B สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ศปบ.จชต.มอบแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พล.ต.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษา โต๊ะครู ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของ ศปบ.จชต. เข้าร่วมจำนวน 335 คน

มติ ครม. 28 พ.ค.2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการปรับปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2563 และอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติ ครม. 11 มิถุนายน 2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ
1) อนุมัติร่างกฎกระทรวงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา การส่งเสริมนวัตกรรม
2) อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาในการยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

1 2