OEG แจกทุนเรียนดี แลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ สำหรับน้องๆ มัธยม มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

“การไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ” คงเป็นหนึ่งในความฝันที่น้องๆ ส่วนใหญ่อยากทำให้สำเร็จ เพราะนอกจากเรื่องภาษาที่จะพัฒนาขึ้นแล้ว หลายคนยังได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตนอกคอมฟอร์ตโซนเพิ่มขึ้นด้วย OEG คือหนึ่งในเอเจนซี่ที่ให้คำปรึกษาและช่วยดูแลให้น้องๆ ไปเรียนแลกเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นและสะดวก ซึ่งโอกาสพิเศษสำหรับการรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีนี้คือ ทาง OEG มีทุนมาแจกมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท!! รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน: สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ที่สนใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองในต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงได้เป็นทูตเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ช่วงเวลาเดินทาง :ตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทุนการศึกษา OEG: สำหรับนักเรียนเรียนดี ผู้สมัครโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา – มูลค่า 428,000 บาท จำนวน 1 ทุน – มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 ทุน […]

ครม.รับทราบการขอความร่วมมือ CSR สำหรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ดำเนินการและประสานงานกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ สาระสำคัญของเรื่อง โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป […]

สมัครเลย! ทุนป.เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University:NTU) ประเทศสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562

เรียนต่อ Arizona State University มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา พร้อมทุนการศึกษาปี 2019

Arizona State University (ASU) ก่อตั้งเมื่อปี 1885 อยู่ในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซน่า ASU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอเมริกามา 4 ปีซ้อน รวมถึงยังเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 1 ที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนกันมากที่สุดในประเทศอีกด้วย เรามาทำความรู้จัก Arizona State University ให้มากขึ้นกันเลย