หน้าหลัก

คำถามนักเรียนซ้ำซ้อน : คำว่า “พบ นักเรียนโครงการ” กับ “พบ เรียนปกติ” แตกต่างกันอย่างไร

คำว่า “พบ นักเรียนโครงการ” หมายถึง นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน