หน้าหลัก

คำถามการลงทะเบียน : ลูกจ้าง-จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ จ้างทำความสะอาด ธุรการ) หรือ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างโดยงบลูกเสือ หรือ งบดำเนินงาน ที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ลักษณะเหมือนลูกจ้างชั่วคราว (เช่น นิติกร เจ้าหน้าที่พัสดุ ธุรการ) ต้องกรอกหรือไม่

ถ้าใช้งบของหลวง ให้กรอกข้อมูลค่ะ