หน้าหลัก

คำถามการบันทึกประวัติตนเอง : เมื่อหน่วยงานมีการอัพโหลดข้อมูลเข้าไปในระบบแล้ว สามารถดูผลการตรวจสอบเมนูใด

สามารถตรวจสอบผลการอัพโหลดข้อมูลได้ที่ เมนูบันทึกผลการมีตัวตน โดยดูในช่อง “ผลการตรวจสอบ”