หน้าหลัก

คำถามนักเรียนซ้ำซ้อน : ไฟล์อัพโหลด excel ในส่วนของช่องรหัสสาเหตุ (ref_StatusCode Typc ที่ Column C) พบว่าไม่มีข้อมูลเพราะอะไร

เนื่องจาก column ที่เป็นรหัสสาเหตุได้ถูกซ่อนไว้ ตอนนี้ไม่ได้นำมาใช้งานแล้ว ซึ่งทางผู้ดูและระบบได้ดำเนินการนำสูตรออกเรียบร้อยแล้ว